Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska – Etap III

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie usługę pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska wraz z przebudową: istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. Węzeł Marsa – granica miasta – Etap III.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska (długość pomostu – 559,28 km, szerokość: 11,40 m (jezdnia 2 x 3,5 m, opaski 2 x 0,50m, pobocza: 1,10 m + 2,30 m)).

Zakres inwestycji wymaga również przebudowy sieci lokalnego układu drogowego, istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą oraz wykonanie urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Lokalizacja: Warszawa / Polska
Wartość kontraktu: 1,2 mln PLN brutto
Okres realizacji: 04.2021 – nadal

Współpracujemy z:

PL