21.04.2021

Podpisanie Umowy z Miastem Warszawa na zarządzanie i nadzór nad budową obiektu mostowego w ciągu ulicy Marsa – Żołnierskiej.

Tagi:

W dniu 21.04.2021 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała Umowę z Miastem Stołecznym Warszawa, której przedmiotem jest: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska wraz z przebudową: istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. Węzeł Marsa – granica miasta – Etap III.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy drugiego obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska o długość pomostu 559,28 m, szerokość: 11,40 m (jezdnia 2 x 3,5 m, opaski 2 x 0,50m, pobocza: 1,10 m + 2,30 m).

Zakres inwestycji wymaga również przebudowy sieci lokalnego układu drogowego, istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą oraz wykonanie urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Wartość Inwestycji: 57,1 mln PLN brutto
Okres realizacji: 04.2021 – 12.2022

Współpracujemy z:

PL