STEŚ PKM Południe

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. usługę pn.: Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego.

Całość Przedsięwzięcia swym zakresem obejmuje realizację następujących odcinków linii kolejowych:

  1. budowę przedłużenia lub budowę nowej linii kolejowej na odcinku od włączenia się w istniejącą i zarządzaną przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. linię kolejową nr 250 w km ok. -1,200 w kierunku południowych dzielnic m. Gdańska do pętli (Gdańsk) Łostowice-Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych węzła integracyjnego (Gdańsk) Łostowice-Świętokrzyska (dalej Odcinek 1);
  2. dalszą budowę nowej linii kolejowej (przedłużenie odc. 1) od węzła integracyjnego (Gdańsk) Łostowice-Świętokrzyska w kierunku Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Gdańsk Świętokrzyska – Węzeł Kowale wraz z budową tego węzła (dalej Odcinek 2);
  3. budowę nowej linii kolejowej od węzła integracyjnego Gdańsk Świętokrzyska – Węzeł Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229 (dalej Odcinek 3);
  4. modernizację istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański (dalej Odcinek 4)
  5. budowę nowej linii kolejowej od węzła integracyjnego Gdańsk Świętokrzyska – Węzeł Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (dalej Odcinek 5).

W zakresie niniejszego zamówienia wykonane zostaną m.in analizy społeczno-gospodarcze, marketingowe, ruchowe, techniczne, środowiskowe, finansowe oraz geologiczno-geotechniczne.

Inwestor: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Lokalizacja: Województwo Pomorskie / Polska
Wartość usługi: 4,5 mln PLN brutto
Okres realizacji: 06.2021 – nadal

Współpracujemy z:

PL