Linia kolejowa nr 18 Toruń - Bydgoszcz

Firma TPF Sp. z o.o. (dawniej E&L Architekt Sp. z o.o.) w konsorcjum z firmą TPF Planege-Consultores de Engenharia e Gestao S.A. zrealizowała dla PKP PLK S.A. usługę pn.: Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera dla projektu POIiŚ 7.1-45 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz”. 

Przedmiotem inwestycji było polepszenie stanu technicznego linii łączącej miasta Bydgoszcz i Toruń, które wchodzą w skład Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, co umożliwiło poprawę sprawności funkcjonowania transportu kolejowego na tym odcinku, m.in. poprzez likwidację ograniczeń prędkości, wynikających ze złego stanu infrastruktury. Poprawa jakości tego połączenia kolejowego stanowiło istotny element integracji transportu w aglomeracji. Projekt ten miał duże znaczenie dla Projektu pn. „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”, w ramach którego przewidywało się m.in. zakup taboru do obsługi ruchu aglomeracyjnego, jak również integrację linii kolejowej z komunikacją miejską.

Bezpośrednim celem projektu było polepszenie stanu technicznego linii kolejowej 18 na odcinku Toruń – Bydgoszcz poprzez wykonanie rewitalizacji pozwalającej na przywrócenie pierwotnych parametrów eksploatacyjnych, zakładające:

  • osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych linii, m.in. utrzymanie obecnych nacisków na oś wynoszących 206 kN oraz przywrócenie prędkości rozkładowej V=120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h dla pociągów towarowych;
  • wzrost bezpieczeństwa ruchu pociągów,
  • uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów poprzez zwiększenie konkurencyjności kolei, dzięki skróceniu czasu podróży (prędkość i punktualność) oraz zwiększenie komfortu podróży i obsługi pasażerów.
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Lokalizacja: Województwo kujawsko – pomorskie / Polska
Wartość usługi: 2,3 mln PLN brutto
Okres realizacji: 09.2012 – 05.2014

Współpracujemy z:

PL